PTTK "Rok przyrody"
Oddzia造 PTTK

Informacje og鏊ne o oddziałach PTTK

Oddziały PTTK są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa i posiadają osobowość prawną, która nabywają z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru.

Na terenie kraju działają 302 (stan na 31-12-2014) oddziały PTTK, a w ich wewnętrznej strukturze były 1 896 (stan na 31-12-2014) koła i kluby PTTK, w których zrzeszonych było 63 152 (stan na 31-12-2014) członków PTTK. Oddziały mogą powstawać na terenie powiatów, miast, gmin, dzielnic, w zakładach pracy, w szkołach, w Wojsku Polskim, w środowisku akademickim oraz w innych środowiskach.

Uchwała o utworzeniu oddziału lub wydzieleniu się z oddziału istniejącego dotychczas, może być podjęta przez zebranie co najmniej 50 członków zwyczajnych PTTK. Oddział PTTK tworzy się za zgodą Zarządu Głównego PTTK wyrażoną w formie uchwały, określającej: teren działania, siedzibę władz, nazwę oraz przyjęte cele działania.

Oddział obowiązuje Statut PTTK oraz uchwały władz naczelnych Towarzystwa. Oddział realizuje cele i zadania PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy środków określonych w art. 9 Statutu PTTK..

Oddział może przyjąć na zjeździe oddziału własny statut, który nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu PTTK oraz uchwałami władz naczelnych PTTK.

Oddział podlega nadzorowi władz naczelnych Towarzystwa w zakresie zgodności działalności z:

  1. przepisami prawa, Statutu PTTK i Statutu Oddziału,
  2. uchwałami władz naczelnych Towarzystwa oraz władz oddziału,
  3. zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem powierzonym przez Zarząd Główny PTTK oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny.

Najwyższą władzą oddziału jest zjazd oddziału, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
Władzami oddziału są:

  1. zarząd oddziału,
  2. komisja rewizyjna oddziału,
  3. sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o jego wyborze.

Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.

Jednostkami organizacyjnymi oddziału są koła lub kluby. Oddział może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań, powoływać ich składy, uchwalać ich regulaminy.

Oddział PTTK wraz z innymi oddziałami z terenu tego samego województwa może tworzyć jednostki regionalne z osobowością prawną lub bez osobowości prawnej pod warunkiem zapewnienia im we własnym zakresie środków utrzymania.

Oddział może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z uchwałami zarządu oddziału, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Działalność gospodarczą, po uzyskaniu zezwolenia zarządu oddziału i na zasadach przez niego określonych, może prowadzić także koło lub klub. Za działalność gospodarczą oddziału oraz kół i klubów, jednostek organizacyjnych Oddziału, odpowiada zarząd oddziału.

Przynależność oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania oddziału. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały zjazdu oddziału lub na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTTK złożonego do organu nadzorującego.

 

(Opracowano na podstawie zapisów Statutu PTTK uchwalonego na Nadzwyczajnym Zjeździe PTTK

w dniu 14 kwietnia 2012 roku, wpisanego do KRS pod nr. 0000100817)

© 2008 PTTK | Kontakt do admina serwisu